God will Light your candle

కీర్తనలు 18: 28
నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును

Psalm 18: 28
For thou wilt light my candle: the LORD my God will enlighten my darkness.

Keep your Mouth, Keep life

సామెతలు 13: 3
తన నోరు కాచుకొనువాడు తన్ను కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు తనకు నాశనము తెచ్చు కొనును.

Proverbs 13: 3
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.

The Way To A Full Life

Psalm 16:11

In public, most people appear happy and confident. But beneath the surface, many feel empty. In fact, it is possible to be in a large crowd and yet still feel alone. A lot of men and women see no meaning or purpose in life.

Attempting to overcome the emptiness, some become busy, others turn to drugs or alcohol, and still others strive for more money, power, or love.

Though pleasure exists for them, it is usually short-lived. There’s a reason why life can feel empty: Man was created with a yearning that God alone is able to satisfy. Individuals cannot be fulfilled until they experience His transforming and unconditional love.

Jesus said, I came that they may have life, and have it abundantly (John 10:10). In other words, the Lord wants us to feel complete, which can happen only through a relationship with Him.

However, even a person who is saved can feel empty. This could result from disobedience: A slight detour in one’s walk with the Lord can become a way of life, depriving a believer of deep satisfaction.

It’s also possible for Christians to live according to God’s Word without fully surrendering their desires to Him. For example, many believers still try to fill up their own void with achievements, wealth, or relationships.

When aspirations like these are given higher priority than the Lord, they are a form of idolatry.

We can live a full life only when we seek God above all else. Pray for His guidance as you search your heart.

Confess any sin, and ask God to fill your life as only He can do.

@bhuvanachakra7

Click here to support our ministry

Time alone with God

Mark 1 v 36
And Simon and those who were with him searched for him

The next day after teaching and healing people, Jesus slips out of Simon Peter’s house to pray alone with God. When the disciples wake, Simon Peter, Andrew, James, and John notice Jesus is missing, and go to look for Him. This was not the first time someone looked for Jesus while He connected with God, when He was twelve, he stayed in Jerusalem to talk with Jewish scholars while His parents searched for Him (Luke 2:41–51).

An interesting note is that Jesus does not concern Himself too much with what the disciples might have thought. He doesn’t wake them up and tell them where He is going. He doesn’t ask them to come along. He needs quiet and solitude to pray, and He doesn’t feel guilty for taking it. Like parents, waking early for a quiet time before the kids wake He makes arrangements for His own spiritual needs. He isn’t sinning by sneaking away from the disciples so that they had to look for Him. Its the same way, we shouldn’t feel bad when we need a break from what we do to reconnect with God.

Time alone with God appears to be preparing for the next stage of His public ministry: leaving Capernaum and preaching in other villages. Another important thing is the response of Jesus to His instant popularity. He does not seek fame, but instead prefers time alone with the Heavenly Father. His goal is not to please people, but to do the will of His Father in heaven. His example in this area is important still today. We are not called to seek our own glory but to give glory to God in all things (Colossians 3:17).

@bhuvanachakra7

Click here to Send your sacrificial support to The Power of Living God Ministries

Sow & Reap

హోషేయా 10: 12నీతి ఫలించునట్లు మీరు విత్తనము వేయుడి ప్రేమయను కోత మీరు కోయుడి, యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన ప్రత్యక్షమై మీమీద నీతివర్షము కురిపించునట్లు ఇదివరకెన్నడును దున్నని బీడుభూమి దున్నుడి. Hosea 10: 12Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the LORD, till he come and rain righteousness upon … Continue reading Sow & Reap

Sow & Reap

Sacrificial Giving Through Agape Love(2)

1 Corinthians 13:1-13

Divine love empowers us to respond calmly to difficulties, demonstrate patience in seasons of waiting, and sacrifice without complaint. We offer God’s love when we can:

Forgive others.

The son wasted his money in riotous living and discovered both the empty promises and destructive quality of sin. Upon the boy’s return, his father forgave him completely. Love made it possible to wipe away the past (Ps. 103:12).

Act generously.

The son, having just fed pigs, arrived at his father’s estate with few expectations. The forgiving dad greeted him most warmly and dressed him in the finest garments. Godly love, which keeps no record of wrongs, enabled the father to show generosity.

Serve joyfully.

What a celebration the father had upon the prodigal’s return! His joy in his lost son’s homecoming overflowed to others. Love expresses itself in willing service.

Restore those who fall.

The one who both abandoned his father and squandered his inheritance was again given full rights as a son.

When we mess up, our heavenly Father patiently waits for us to turn back to Him. He accepts our repentance, rejoices in our return, and restores intimacy with Him.

The elder brother in this parable missed the point because of his self-righteous attitude (1 John 1:8).

He didn’t recognize his mistakes or the many times his father had shown him love and forgiveness.

God calls us to a lifestyle of agape love.

To whom could you extend the divine love that forgives, restores, and serves with generosity and joy?

Repent

మార్కు 1: 15
కాలము సంపూర్ణమైయున్నది, దేవునిరాజ్యము సమీపించియున్నది ; మారుమనస్సు పొంది సువార్త నమ్ముడని చెప్పుచు దేవుని సువార్త ప్రకటించుచు, గలిలయకు వచ్చెను.

Mark 1: 15
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

Listening is path to Faith

రోమీయులకు 10: 17
కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును; వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాటవలన కలుగును.

Romans 10: 17
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.

Your Donation can help us to do much more charity and efficient ministry…

How will you respond?

Ransom/ Telugu Language/ Pastor Bhuvana Chakra Joseph

Your Response to the Ransom

Luke 23:32-43

God’s grace is revealed in His willingness to welcome anyone at any time into His kingdom, even at the moment of death. The repentant thief who hung on a cross next to Jesus had absolutely nothing to offer the Lord—no good works, no faithful service.

He couldn’t even be baptized. In his utterly helpless condition, the only thing he could do was believe. But that was all it took, because faith is the only way to be saved.

Although both thieves began their crucifixion by hurling verbal abuse at Jesus (Matt. 27:44), as the torturous minutes passed, one of them had a change of heart.

His railing against the Savior turned to rebuke of the other criminal, and then to defense of Jesus, admission of his own guilt, and a plea for a place in Christ’s kingdom (Luke 23:40-42).

What was it that turned this mocker into a believer?

Even if he had little prior knowledge of Jesus, the crowd’s taunts supplied him with the information that he needed to be saved.

Scornful onlookers accused Jesus Christ of being exactly who He was: the King of Israel, the Savior of others, and the Son of God. (See Matt. 27:42-43.)

As the condemned man watched and listened, he turned in faith to the only One who could save Him: the One dying for him.

On the hill that day, one man died in his sin, one Man died for sin, and the other was saved out of his sin. There are only two responses to the inevitability of death.

We can either accept or reject Christ’s substitutionary payment for our sin.

How will you respond?

Click here to Send your support to The Power of Living God Ministries

Jesus, the only way to Father

1 Peter 1 v 21
who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God

Peter writes that it is through Christ that we have become believers in God. Peter heard Jesus say the same Himself in John 14:6–7: Nobody comes to the Father except through the Son. He is the way, the truth, and the life. Many may say they believe in God, but only through trusting in Christ do we truly put our faith in the Father.

God’s plan didn’t stop with the sacrifice of His only birth Son as the payment for sin. Peter says that God also raised Christ from the dead and gave Him glory. Describing that glory given to Jesus by the Father, Paul wrote that God ” highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name” (Philippians 2:9).

So our faith and hope are in God. In the same way that God had a plan for Christ’s life and death and resurrection and glory, He has a plan for our life, death, resurrection, and glory. We trust the God who did all of that in and through Christ and know He will do the same in and through us. Our hope is in exactly the right place.

Youth Bible Classes